അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ ...

SCHOOLS KHD


School Details -Kanhangad
Sl. no School Code School Name Office Phone School Email ID
1 12001 DHSS KANHANGAD 04672204430 12001dhsskanhangad@gmail.com,
2 12002 SRMGHWHS RAMNAGAR 04672201590 12002.ramnagar@gmail.com
3 12003 GHSS BALLA EAST 04672208848 12003balla@gmail.com
4 12004 GHSS HOSDURG 04672208081 12004hosdurg@gmail.com
5 12006 GVHSS KANHANGAD 04672209592 12006kanhangad@gmail.com
6 12007 GFHSS BEKAL 04672237400 12007bekal@gmail.com
7 12008 GHSS PALLIKERE 04672273200 12008pallikkare@gmail.com
8 12009 GHSS PERIYE 04672234340 12009periye@gmail.com
9 12011 GHS PAKKAM 04672274400 12011pakkam@gmail.com
10 12012 GHSS KALLIOT 04672243330 12012kalliot@gmail.com
11 12013 GHSS UDMA 04672238012 12013udma@gmail.com
12 12014 IHSS AJANUR 04672207818 12014ajanur@gmail.com,
13 12016 GVHSS KUNIYA 04672234480 12016ghskuniya@gmail.com
14 12017 GHSS MADIKAI 04672240020 12017madikai@gmail.com
15 12018 MPSGVHSS BELLIKOTH 04672266273 12018bellikoth@gmail.com
16 12019 UNHS PULLUR 04672268630 12019pullur@gmail.com,
17 12020 GHSS RAVANESHWAR 04672234280 12020ravaneshwarghs@gmail.com
18 12021 GHSS KOTTODI 04672224600 12021kottodi@gmail.com
19 12022 HFHSS RAJAPURAM 04672224122
20 12023 GHSS BALANTHODE 04672228410 12023.balanthode@gmail.com
21 12024 GHSS KAKKAT 04672280666 12024kakkatghsshm@gmail.com
Sl. no School Code School Name Office Phone School Email ID
22 12025 RHS NILESHWAR 04672280480 12025nileshwarrhshm@gmail.com,
23 12026 GHS UPPILIKAI 04672284777 12026uppilikaighs@gmail.com
24 12027 GVHSS MADIKAI 04672240720 12027madikai@gmail.com
25 12028 KARIMBIL HS 04672235305 12028kumbalappally@gmail.com,
26 12029 VARAKKAD HS 04672241403 12029varakkadhs@gmail.com
27 12030 MKSHS KUTTAMATH 04672264627 12030timiri@gmail.com
28 12031 GHSS KUTTAMATH 04672261015 12031kuttamath@gmail.com,
29 12032 KMVHSS KODAKKAT 04672251075 12032kodakkat@gmail.com
30 12033 GHSS PILICODE 04672261570 12033pilicode@gmail.com
31 12034 GVHSS TRIKARIPUR 04672210123 12034trikarpur@gmail.com,
32 12036 GHSS SOUTH TRIKARIPUR 04672211404 12036southtrikarpur@gmail.com
33 12037 GVHSS KOTTAPURAM 04672284133 12037kottappuram@gmail.com,
34 12038 PMSAPTSVHSS KAIKOTTUKADAVU 04672211569 12038kaikottukadavu@gmail.com,
35 12039 GFVHSS CHERVATHUR 04672261470 12039cheruvathurgvhss@gmail.com,
36 12040 MRVHSS PADNNE 04672276570 12040padne@gmail.com,
37 12041 GFHSS PADNNE KADAPPURAM 04672258308 12041padnekadappuramgfhss@gmail.com,
38 12042 GHS KALICHANADUKKOM 04672256420 12042kalichanadukkamghs@gmail.com,
39 12043 GVHSS KAYYOOR 04672230182 12043kayyoorgvhss@gmail.com,
40 12044 GHSS CHAYYOTH 04672230910 12044chayoth@gmail.com,
41 12045 ST.THOMAS HSS TOMAPURAM 04672221850 12045thomapuram@gmail.com,
42 12047 ST.MARYS HS KADUMENI 04672220710 12047kadumeni@gmail.com,
43 12048 ST.JOHNS HS PALAVAYAL 04985213039 12048palavayal@gmail.com,
Sl. no School Code School Name Office Phone School Email ID
44 12049 GHSS THAYANUR 04672256343 12049thayannur@gmail.com,
45 12050 GHSS PARAPPA 04672254675 12050parappa@gmail.com,
46 12051 ST.JUDES HSS VELLARIKUNDU 04672242421 12051vellarikundu@gmail.com,
47 12052 GHS BALAL 04672242683 12052balal@gmail.com,
48 12053 GHSS MALOTHKASBA 04672247401 12053mkasba@gmail.com,
49 12054 GHSS KAMBALLUR 04672220150 12054kamballurghss@gmail.com,
50 12055 GHSS CHEEMENI 04672250182 12055cheemenighss@gmail.com,
51 12056 GVHSS AMBALATHARA 04672244050 12056ambalathara@gmail.com,
52 12057 GHS ATTENGANAM 04672246700 12057attenganam@gmail.com,
53 12058 Dr.AGHSS KODOTH 04672246494 12058kodoth@gmail.com,
54 12059 GHSS UDINUR 04672215660 12059udinur@gmail.com,
55 12060 GHS THACHANGAD 04672275800 12060thachangad@gmail.com,
56 12061 GRFTHS KANHANGAD 04672203946 12061grfths@gmail.com
57 12065 GMRS VELLACHAL 04672211922 12065gmrsnadakkavu@gmail.com,
58 12066 GHS PERUMBATTA 04672253954 12066perumbatta@gmail.com
59 12067 GHS PANATHUR 04672227815
60 12068 GHS THAYYENI 04985214040 12068ghsthayyeni@gmail.com
61 12069 GHS KANHANGAD 04672287287 12069kanhangad@gmail.com
62 12070 GHS BARE 04672239077 12070bare@gmail.com
63 12071 GHS CHAMMUNDIKUNNU 04672229640 chamundikunnuhs@gmail.com
64 60002 THS CHERVATHUR 04672260210 ths.cheruvathur@yahoo.com
65 12005 LFGHSS KANHANGAD 04672204411
66 12010 AVNEMHSS PERIYE

67 12015 JHSS CHITHARI 04672267484
68 12035 CHMKSHSS METTAMMAL 04672212125
69 12046 ST.MARYS EMHS CHITTARIKKAL 04672221730
70 12062 IEMHSS PALLIKERE

71 12063 PNPSHS PARAKALAI

72 12064 RUEMHS THURUTHI 046722363463

No comments:

Post a Comment