അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ ...

SCHOOLS KSD

LIST OF SCHOOLS - KASARAGOD EDN DISTRICT

Sl. no School Code School Name Office Phone School Email ID
1 11001 SAPHS Agalpady 04998260639 11001agalpady@gmail.com
2 11002 G H S S Kasaragod 221626 11002ghsskgd@gmail.com
3 11003 GMVHSS Kasargod 230479 11003gmvhss@gmail.com
4 11005 BEMHS Ksaragod 222887 11005bemhs@gmail.com
5 11006 GVHSS for Girls Kasaragod 230368 11006ggvhss@gmail.com
6 11007 SATHS Manjeshwar 04998273475 11007saths@gmail.com
7 11009 GVHSS Kunjathur 04998278985 11009kunjathur@gmail.com
8 11010 SVVHS Meeyapadav 04998252100 11010miyapadav@gmail.com
9 11011 SVHS Kodlamogaru 202990 11011kodlamogar@gmail.com
10 11012 KVSMHS Kurudapadavu 205357 11012kurudapadav@gmail.com
11 11013 GHSS Mangalpady 04998243399 11013mangalpady@gmail.com
12 11014 G.H.S.S.Shiriya 04998244700 shiriya11014@gmail.com
13 11015 GHS Uppala 04998240022 11015uppala@gmail.com
14 11016 GHSS Bangramanjeshwar 04998272001 11016bangramanjeshwar@gmail.com
15 11017 GHSS Paivalike 04998206129 11017paivalike@gmail.com
16 11018 GHS Paivalike Nagar 04998206130 11018paivalikenagar@gmail.com
17 11019 GHSS Bekur 04998243531 11019bekur@gmail.com
18 11020 GHSS Kumbla 04998215987 11020kumbla@gmail.com
19 11021 TIHSS Naimarmola 255613 11021tihss@gmail.com
20 11022 GHSS Alampady 256540 11022alampady@gmail.com
21 11024 GHSS Cherkala Central 280999 11024cherkalacentral@gmail.com
Sl. no School Code School Name Office Phone School Email ID
22 11025 GVHSS Iriyanni 251810 11025iriyanni@gmail.com
23 11026 BARHS Bovikan 251700 11026barhss@gmail.com
24 11027 GHSS Bandadka 200726 11027bandadka@gmail.com
25 11028 GHSS Mogralputhur 233135 11028mogralputhur@gmail.com
26 11029 GVHSS Mogral 216300 11029mogral@gmail.com
27 11030 GHSS Adoor 270982 11030adoor@gmail.com
28 11031 G.H.S.Pandi 270510 11031pandi@gmail.com
29 11032 GVHSS Delampady 265024 11032delampady@gmail.com
30 11033 GHSS Angadimogar 246100 11033angadimoger@gmail.com
31 11034 GHSS Padre 04998266222 11034padre@gmail.com
32 11035 SNHS, Perla 226477 11035perla@gmail.com
33 11036 SSHSS Katukukke 04998226689 11036katukukke@gmail.com
34 11037 S.S.H.S Sheni 225566 11037sheni@gmail.com
35 11038 NHS Perdala 04998284680 11038perdala@gmail.com
36 11039 MSCHS Perdala Neerchal 284090 11039neerchal@gmail.com
37 11040 Swamijis HSS Edneer 04994281335 11040swamijis@gmail.com
38 11041 GHSS Edneer 284646 11041edneer@gmail.com
39 11042 GHSS Adhur 262467 11042adhur@gmail.com
40 11043 GVHSS Mulleria 261846 11043mulleria@gmail.com
41 11044 GVHSS Karadka 260147 11044karadka@gmail.com
42 11045 GHSS Bellur 260455 11045belluru@gmail.com
43 11046 GHSS Chemnad 239251 11046chemnad@gmail.com
Sl. no School Code School Name Office Phone School Email ID
44 11047 CJHSS Chemnad 237172 11047cjhss@gmail.com
45 11048 SGKHS Kudlu 222618 11048sgkhs@gmail.com
46 11049 GHSS Patla 241430 11049patla@gmail.com
47 11050 GHSS Chandragiri 238717 11050chandragiri@gmail.com
48 11051 SDPHS Dharmathadka 264080 11051dharmathadka@gmail.com
49 11052 GVHSS Heroor Meepry 04998262030 11052heroor@gmail.com
50 11053 CHSS Chattanchal 280664 11053chss@gmail.com
51 11054 GHSS Kundamkuzhy 210456 11054kundamkuzhy@gmail.com
52 11055 GHSS Bethurpara 207360 11055ghssbethurpara@gmail.com
53 11056 GMRHS FOR GIRLS, KASARAGOD 239969 11056gmrhss@gmail.com
54 50022 Mar Thoma H S for the Deaf, Cherkala 282382 marthomadeaf@gmail.com
55 60001 GTHS Mogralputhur 232969 thsmogralputhur@gmail.com
56 11067 GHS Kadambar 4998275820 11067kadambar@gmail.com
57 11068 GHS Moodambil 4998275100 11068moodambail@gmail.com
58 11069 GHS Perdala 4998285443 perdalaghs@gmail.com
59 11070 GHS Kodiamme
11070kodiammeghs@gmail.com
60 11071 GHS Udayawar 4998272125 11071udyawar@gmail.com
61 11072 GHS Kolathur II 4994212123 11072kolathur@gmail.com
62 11073 GHS Munnad 206565 11073munnad@gmail.com
63 11008 Udaya EMHSS Udayanagar

64 11057 N.A.GIRLS HSS, Erdumkadav

65 11058 N.A Model School Naimarmoola

66 11059 Sirajul Huda EMHS

67 11060 PBMEMHS Nellikatta

68 11061 Dhakheerath EMHSS Thalangara

69 11063 Kalanad Hydros HSS

70 11064 Kunjar HS Kunjar

71 11065 MICHS Chattanchal

72 11066 MUHIMATH HS MUHIMATH NAGAR

 

 

 

No comments:

Post a Comment