അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ ...

Saturday, 9 April 2016അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 
ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
ഒന്നാം ഘട്ടം  : 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ്  2 വരെ 
രണ്ടാം ഘട്ടം : 2016 മെയ്  4 മുതൽ 9 വരെ 
മൂന്നാം ഘട്ടം : 2016 മെയ് 23  മുതൽ 28 വരെ
പ്രൈമറി  വിഭാഗം: 
ഒന്നാം ഘട്ടം  : 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ 30 വരെ 
രണ്ടാം ഘട്ടം : 2016 മെയ്  2 മുതൽ 6  വരെ 
മൂന്നാം ഘട്ടം : 2016 മെയ് 23  മുതൽ 27  വരെ 
( Art, WE, PET എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗം  അദ്ധ്യാപകർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കണം. )

2 comments:

  1. SIR, PLEASE DONT APPOINT TEACHERS WHO DONT KNOW KANNADA IN ANY KANNADA MEDIUM SCHOOLS. PLEASE DONT SPOIL FUTURE OF POOR LINGUISTIC MINORITY KANNADA STUDENTS. PLEASE TRANSFER THESE TEACHERS TO B R C

    ReplyDelete

  2. DO YOU WANT TO DONATE YOUR KlDNEY OR ANY PART OF YOUR 0RGANS,WE ARE URGENTLY IN NEED OF 0RGANs FOR MONEY.
    Email: onlinecareunit@gmail.com

    ReplyDelete