അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ ...

Tuesday, 22 December 2015

കാസറഗോഡ് ഡയറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന TERMS (E-Resource Management System for Teachers ) ന്റെ ട്രയൽ ലോഞ്ചിങ്ങ് ആരംഭിച്ചു.വിശദാംശങ്ങൾ  ഇവിടെ..


No comments:

Post a Comment