അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ ...

Thursday, 24 July 2014

List of books selected for Libraries in Govt. Schools


Selected Books
Sl. No Title Selected books
1 Admakadha 106
2 Cherukadha 364
3 Lekhanangal 840
4 Noval 676
5 Yathravivaranam 69
6 Balasahithyam 521
7 Jeevacharithram 263
8 Nadakam 72
9 Thirakkadha 54
10 Charithram 60
11 Kavitha 388
12 Nighandu 44
13 Vinjanam (Shasthram) 780
14 English Books 729

No comments:

Post a Comment